Equivalent weight of crystalline oxalic acid is [MP PMT 1995]

Question: Equivalent weight of crystalline oxalic acid is [MP PMT 1995]

(a) 30 

(b) 63

(c) 53 

(d) 45


Correct Answer: (b) 63


Question: Equivalent weight of crystalline oxalic acid is [MP PMT 1995] (a) 30 (b) 63 (c) 53 (d) 45


Previous Post Next Post